Poznań rodzinny

Polityka prorodzinna w naszym mieście jest realizowana na najwyższym poziomie i chcemy ten program wsparcia kontynuować oraz rozwijać. Zdajemy sobie sprawę zarówno z odmiennych potrzeb rodzin z dziećmi w różnym wieku, jak i potrzeby dodatkowego wsparcia dla rodzin wielodzietnych.

Programy prorodzinne to wizytówki miasta, które wychodzi naprzeciw swoim mieszkańcom – bez względu na wiek oraz sytuację osobistą. Jako Koalicja Obywatelska podejmujemy się więc realizacji następujących zadań:

 • Rozwiniemy działalność Centrum Inicjatyw Rodzinnych, poprzez przedsięwzięcia, które będą realizowane w każdej z dzielnic naszego miasta;
 • Będziemy nadal zwiększać liczbę miejsc w żłobkach publicznych oraz niepublicznych – dofinansowanych z budżetu miasta;
 • Wprowadzimy rozwiązania zapewniające rodzicom gwarancje stabilności w wysokości opłat za korzystanie przez dzieci z opieki żłobkowej;
 • Podejmiemy działania wspierające podmioty prowadzące żłobki niepubliczne w zakresie wdrażania standardów, szkoleń, doradztwa i wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz poznańskich rodzin;
 • Poprawimy możliwości korzystania z innych form opieki nad dzieckiem do lat 3, takich jak kluby dziecięce, niania, opiekun dzienny, poprzez preferencje cenowe dot. wynajmu lokalu na klub dziecięcy oraz nawiązywanie umów z dziennym opiekunem bezpośrednio z samorządami;
 • Będziemy realizować projekt „Niania na godziny”;
 • Stworzymy program „Aktywny Rodzic” – zajęcia dla rodziców z małymi dziećmi odbywające się na powietrzu przy wykorzystaniu istniejących urządzeń w parkach, na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych (we współpracy z UAM i AWF);
 • Utworzymy Kluby Rodzica oferujące udział w zajęciach kulturalnych, grupach dyskusyjnych, czy warsztatach dla młodych rodziców – idealnym miejscem dla tego typu przedsięwzięcia będzie Centrum Inicjatyw Rodzinnych i jednostki współpracujące: szkoły, świetlice, domy kultury (po jednym w każdej dzielnicy);
 • Utworzymy centrum co-workingu dla młodych rodziców połączone z miejscem opieki dla dzieci w wieku żłobkowym;
 • Wraz z rozwojem nowych dzielnic będziemy zapewniać odpowiednią liczbę miejsc przedszkolnych;
 • Będziemy rozwijać program „Miejskie półkolonie dla dzieci z klas 1-3”, aby docelowo objąć nim wszystkie jednostki oświatowe miasta Poznania – w ramach programu położymy również nacisk na organizację półkolonii dla dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Wdrożymy nowe programy:
  • wyprawka dla Poznaniaka – pakiet prezentowy, który otrzymywać będzie by każde poznańskie dziecko na start,
  • „Kultura dla malucha” – program przedstawień edukacyjnych dla dzieci w wieku 1-3,
  • Drzewo na urodziny – urodziło się Tobie dziecko – możesz zasadzić drzewo – w ramach jakichś zielonych akcji,
  • Dzień Dobry na nowej drodze życia – Prezent dla 18-latka – bon wartościowy do wykorzystania w poznańskich instytucjach kultury, sportu itp.;
 • Będziemy zachęcać nowych partnerów do przystąpienia do programu Karty Rodziny Dużej;
 • Rozbudujemy infrastrukturę społeczną dla rodzin z dziećmi – place zabaw, kluby osiedlowe, miejsca rekreacji międzypokoleniowej takie jak Orlik Open oraz parki sensoryczne dla najmłodszych;
 • Będziemy sukcesywnie wyposażać place zabaw w urządzenia dla dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Wprowadzimy toalety z przewijakami w parkach oraz ławeczki dla mam karmiących przy placach zabaw i w parkach;
 • Uwzględnimy w polityce mieszkaniowej miasta potrzeby rodzin wielodzietnych związane z dostępem do większych mieszkań;
 • Rozwiniemy program wsparcia dla wieloraczków;
 • Opracujemy nowy, dostosowany do aktualnych potrzeb program wspierania rodziny i rozwoju systemu pieczy zastępczej;
 • Będziemy propagować rozwój pieczy zastępczej we współpracy z organizacjami pozarządowymi – nasze działania ukierunkowane będą głównie na wspieranie osób chcących zostać rodzicami zastępczymi, zwłaszcza w formie rodzin zastępczych zawodowych, pogotowia rodzinnego (program gwarantujący dodatkowe usługi lekarskie, diagnostyczne, terapeutyczne dla wychowanków,  przyznawanie  mieszkań o większej powierzchni na czas pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie w remoncie mieszkania, zmniejszenie opłat);
 • W ramach organizacji Poznańskich Dni Rodziny, przy współpracy z Młodzieżową Radą Miasta zorganizujemy Poznański Tydzień Młodzieży (koncerty, planszówki, przedstawienia, targi, piknik zdrowia młodego Poznaniaka) oraz Dni Integracji Międzypokoleniowej (wspólne warsztaty, nauka pokoleń, rywalizacje sportowe, planszówki, pokazy mody, pchli targ);
 • Zorganizujemy olimpiadę projektów społecznych „Młodzi dla Poznania” – uczniowie poznańskich szkół będą mogli zrealizować własny projekt, służący ich grupie rówieśniczej lub społeczności lokalnej i nauczyć się współpracy z innymi;
 • Utworzymy aplikację pozwalającą na umieszczanie wszystkich wydarzeń skierowanych do młodzieży;
 • Budżet młodych – wyodrębnimy osobną pulę w budżecie obywatelskim przeznaczoną dla młodzieży;
 • Dla zainteresowanych rodzin (za zgłoszeniem rodziców) przygotujemy i wdrożymy ofertę zajęć z zakresu edukacji seksualnej dla młodzieży szkolnej (13-18 lat).