Poznań idealny do zamieszkania

Szczególną wagę będziemy przywiązywać do sektora mieszkaniowego, który stanowi o jakości życia codziennego poznaniaków i ma ogromne znaczenie dla odwrócenia niekorzystnych trendów demograficznych. Kwestie mieszkalnictwa mają bezpośredni związek z zagadnieniami z zakresu transportu, ochrony środowiska, infrastruktury technicznej i społecznej czy dziedzictwa kulturowego oraz ochrony zabytków. W konsekwencji nowoczesne miasto nie może zapominać o rzetelnym i przemyślanym planowaniu przestrzennym. Nasza polityka wobec poszczególnych części miasta będzie uwzględniała specyficzny charakter każdej z nich  oraz najważniejsze potrzeby mieszkańców.

Koalicja obywatelska proponuje wiele rozwiązań, które sprawią, że Poznań stanie się idealnym miejscem do zamieszkania:

 • Naszą wizją jest miasto zwarte, miasto „krótkich odległości”, z podstawowymi usługami w najbliższym otoczeniu miejsca zamieszkania i dobrą komunikacją do centrum oraz między dzielnicami;
 • Politykę mieszkaniową rozumiemy kompleksowo – nie tylko jako realizację ustawowych obowiązków miasta w zakresie lokali komunalnych i socjalnych, ale przede wszystkim jako tworzenie zróżnicowanej oferty mieszkaniowej dla Poznania w różnych formułach inwestycyjnych (deweloperska, indywidualna, komunalna, TBS), przedziałach cenowych i czynszowych oraz strefach rozwojowych miasta;
 • Nasz priorytet przestrzenny to zagospodarowanie opuszczonych i zdegradowanych terenów poprzemysłowych oraz pokolejowych w śródmieściu (m.in. Wolne Tory, Nowe Jeżyce, Stara Rzeźnia, Elektrociepłownia Garbaty). Odpowiadając na potrzeby mieszkaniowe poznaniaków, stworzymy dla nich kompleksowe plany zagospodarowania i doprowadzimy do wykreowania nowych dzielnic, przyjaznych dla mieszkańców;
 • Ochronimy planami miejscowymi układy urbanistyczne osiedli modernistycznych w celu zachowania towarzyszących blokom mieszkalnym terenów zieleni, sportu i rekreacji;
 • W dzielnicach willowych będziemy sporządzać i uchwalać regulacyjne plany miejscowe, aby nie dopuszczać do nadmiernej ekspansji funkcji biurowej oraz budynków wielorodzinnych, które mogą obniżać jakość życia mieszkańców tych dzielnic;
 • Na osiedlach wielorodzinnych powstałych po 1990 r. (m.in. Naramowice), budowanych głównie przez prywatnych deweloperów, zbudujemy niezbędne elementy infrastruktury: placówki społeczne, place zabaw, boiska, itp.;
 • Będziemy kontynuować program rozwoju budownictwa komunalnego i czynszowego (TBS) w dobrze przygotowanych pod ten cel lokalizacjach;
 • Nowe obszary rozwojowe zabudowy wielorodzinnej będziemy planować w sposób kompleksowy, wyłącznie w sąsiedztwie wysoko wydajnych systemów transportu zbiorowego (tramwaj, kolej metropolitalna, wydzielone pasy autobusowe – BRT), z rezerwą terenów pod infrastrukturę społeczną i sportowo-rekreacyjną;
 • Stworzymy projekt nowej dzielnicy przystępnych cenowo mieszkań i domów na terenie Darzybór-Sowice-Michałowo w południowo-wschodniej części miasta, wykorzystując korzystną strukturę własnościową oraz możliwości rozwinięcia infrastruktury transportowej z Franowa;
 • Uruchomimy nowe tereny pod budownictwo jednorodzinne w granicach miasta wszędzie tam, gdzie nie koliduje ono z wartościami przyrodniczymi, a właściciele gruntów są gotowi do współpracy w realizacji infrastruktury;
 • Będziemy chronić wypracowane w ostatnich latach transparentne procedury sporządzania i uchwalania planów zagospodarowania przestrzennego – jawnie, w konsultacji z mieszkańcami, z rzetelnym bilansem potencjalnych zysków i strat;
 • Przyspieszymy proces sporządzania planów miejscowych poprzez stworzenie nowych zespołów projektowych – wydatki na ten cel należy traktować jako inwestycję w przyszłość, a nie uciążliwy koszt bieżący;
 • Zintegrujemy system planowania w mieście – powiążemy tradycyjne planowanie przestrzenne z programowaniem inwestycji i polityką zarządzania miejskimi nieruchomościami. Polityka przestrzenna nie kończy się na uchwaleniu planu miejscowego!