Poznań czysty i zielony

Miasta przyjazne do życia to miasta ekologiczne, kładące duży nacisk na ochronę środowiska. Chcemy, aby Poznań był miastem  dbającym o jakość powietrza oraz wolnym od nadmiernego hałasu, stawiającym na produkcję energii z odnawialnych źródeł, dobrze gospodarującym odpadami i chroniącym swoje zasoby naturalne. Miastem oferującym wiele łatwo dostępnych zielonych miejsc wypoczynku: parków, skwerów, zagospodarowanych terenów nadrzecznych i leśnych, znajdujących się w każdej dzielnicy.

Aby Poznań stał się w najbliższych latach miastem ekologicznym, należy zrealizować projekty z różnych obszarów, w tym między innymi: transportu miejskiego, planowania przestrzennego czy gospodarki odpadami. Naszym priorytetem jest kompleksowy pakiet antysmogowy.

Koalicja Obywatelska ma świadomość, że wymienione kwestie mają ogromne znaczenie dla jakości życia mieszkańców miasta. W związku z tym w najbliższych latach chcemy wdrożyć w Poznaniu następujące projekty:

 • Będziemy sukcesywnie ograniczać emisję zanieczyszczeń poprzez dalsze dofinansowywanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne (program KAWKA BIS);
 • Rozszerzymy sieć monitoringu stanu powietrza – wyposażymy placówki oświatowe w mierniki jakości powietrza, stanowiące istotny element kampanii edukacyjnej;
 • Aby chronić mieszkańców, będziemy informować o stanach zagrożenia smogiem (dopuszczalne normy zanieczyszczenia powietrza, po przekroczeniu których do mieszkańców trafi informacja w ramach Centrum Zarządzania Kryzysowego, będą bardziej restrykcyjne) – szczególny system informowania dla żłobków, przedszkoli i szkół;
 • Będziemy rozwijać Eko Patrol Straży Miejskiej poprzez zwiększanie liczby etatów oraz systematyczne doposażanie w nowoczesny mobilny sprzęt do pomiaru zanieczyszczeń – także w celu badania uciążliwych pojazdów spalinowych oraz dymu z kominów;
 • Zaopatrzymy żłobki i przedszkola w oczyszczacze powietrza;
 • Będziemy wspierać  rozbudowę  sieci ciepłowniczej, rozciągając ją na nowe obszary miasta;
 • Stworzymy i zrealizujemy program mający na celu dostosowanie infrastruktury miasta do potrzeb pojazdów z napędem elektrycznym;
 • Przeprowadzimy serię kampanii edukacyjnych, skierowanych do właścicieli domów z piecami;
 • Zaoferujemy wsparcie dla mieszkańców chcących stosować w domach rozwiązania oparte o odnawialne źródła energii;
 • Wdrożymy program usuwania azbestu z terenu miasta;
 • Stworzymy system dofinansowania termomodernizacji budynków mieszkalnych;
 • Będziemy systematycznie usuwać z poznańskich ulic nielegalne, szpecące reklamy poprzez wdrażanie regulacji parku kulturowego oraz uchwałę krajobrazową, którą przyjmiemy w pierwszych miesiącach nowej kadencji;
 • Będziemy nadal inwestować w tworzenie nowych parków i zadrzewionych skwerów, aby mieszkańcy wszystkich dzielnic miasta mieli dostęp do zielonych terenów rekreacyjnych;
 • Stworzymy program zazieleniania ulic we współpracy z mieszkańcami oraz właścicielami nieruchomości.